Regulamin

REGULAMIN SERWISU

 

Serwis internetowy DOCTOR CARE (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez E&P SALES CONSULTING, Kraków 30-075, ul. Racławicka 24/45, NIP 9441381349

 §1 DEFINICJE

1.Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć E&P SALES CONSULTING;
b) kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
c) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
d) sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy DOCTOR CARE Pojęcia „sklep internetowy” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie;
e) produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: szczoteczki soniczne, artykuły do higieny jamy ustnej i inne;
f) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 k.c.).

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie DOCTOR CARE;

3. Do korzystania z serwisu konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

4. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się zniniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: www.doctorcare.eu. Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim produktów. Informacje o prezentowanych w serwisie produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

4. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Na zamówienie składają się:

a) Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami. W celu realizacji zamówienia kupujący w formularzu zobowiązany jest do: wyboru zamawianych towarów, wyboru z pośród dostępnych dla tych towarów form dostawy oraz formy płatności.

b) Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.

3. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

4. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

5. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
   
  a)  za pośrednictwem paczkomatów InPost
   
 3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.
 4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost oraz w niektórych przypadkach firm kurierskich.
 5. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.
 6. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

 

§5 PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Płatności dokonywane są przez Kupującego na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą. 
 3. Cena produktu podana w opisie produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie. 
 4. Dokonanie nabycia produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące. 

 

§6 ODSTĄPIENIE

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach www.doctorcare.eu bądź drogą pisemną na adres sklep@doctorcare.eu (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu) W przypadku, gdy w ramach jednej transakcji/zamówienia, Kupujący zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił.

Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, bez oznak użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Koszt odesłania produktu do Prowadzącego Serwis ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Prowadzący Serwis dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za produkt na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Kupujący będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

 1. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Prowadzącego Serwis odeśle Kupującemu zwrócony produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Kupującego do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Kupującemu. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

 

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kupujący może złożyć reklamację wobec Prowadzącego Serwis, w szczególności w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad produktu, a także jeżeli działania Prowadzącego Serwis są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.doctorcare.eu lub w formie poczty elektronicznej na adres sklep@doctorcare.eu bądź pisemnie na adres Prowadzącego Serwis.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu. 

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Prowadzący Serwis zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Prowadzący Serwis rozpoznaje sprawę w terminie nie później niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego produktu, w terminie nie poźniej niż 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Prowadzący Serwis powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji.

6. Gdy wymiana bądź naprawa produktu okaże się możliwa, Prowadzący Serwis powiadomi o tym Kupującego oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. Wprzypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez

7. Kupującego produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Prowadzącego Serwis zwrotu tego produktu.
Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt Prowadzącego Serwis, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji i bez porozumienia z Prowadzącym Serwis nie będą odbierane. Prowadzący Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Kupujący ma możliwość odwołania się od decyzji Prowadzącego Serwis dotyczącej złożonej reklamacji pod adresem: sklep@doctorcare.eu

9. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Kupujący będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach, jakie przysługiwały Kupującemu przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

10. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu

c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Prowadzący Serwis jest administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób wskazanych przez kupujących.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Prowadzącego Serwis zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Prowadzącego Serwis w ramach serwisu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży produktów, komunikacji z Kupującymi i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Kupującego regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Kupującego, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Kupujących – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Prowadzącemu Serwis danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 2 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celówprogramu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Prowadzącego Serwis, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie) Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Prowadzącego Serwis dostawą produktów.

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Kupującego w serwisie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Prowadzącego Serwis (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Prowadzącego Serwis).

8. Prowadzącego Serwis zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe dotyczące Kupujących oraz innych osób, których dane zgłosił Kupujący, są chronione przez Prowadzącego Serwis przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, atakże innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.doctorcare.eu. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Prowadzący Serwis poinformuje o tym Kupujących na stronach serwisu. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Prowadzącego Serwis, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Kupujących mogą nastąpić w terminie krótszym. Kupujących, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Kupujących elementów graficznych (w tym logo „Doctor Care”), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Prowadzącego Serwis.
 3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin Newslettera sklepu doctorcare.eu

 

§1 DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Regulamin Newslettera sklepu doctorcare.eu

Sklep – sklep internetowy doctorcare.eu prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.doctorcare.eu/

Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E&P SALES CONSULTING, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP: 9441381349

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§2 NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@doctorcare.eu
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@doctorcare.eu. 
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca. 
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@doctorcare.eu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

załącznik: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl